+90 0505 274 39 40

+90 0532 509 07 81

Özel Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık


Sistem Danışmanlık

ISO 9001:2008 - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Ürün, hizmet ve sistem için çeşitli standartlar oluşturan yayınlayan  bir  Uluslararası Standard Organizasyonudur.
1947 yılında kurulan. 146 Ülkenin üye olduğu, merkezi Cenevre / İSVİÇRE.

ISO Özel sektörle kamu arasıda özel bir pozisyonda görev yapar. Çünkü bir taraftan devletlere ait enstitülerin üye olduğu diğer taraftan enstitülerin yapısını oluşturan  özel sektör arasında köprü görevindedir.
ISO nun Kelime Anlamı "International Organization for Standardization" İngilizce açılımı kısaltılınca "IOS", Fransızca da Organisation internationale de normalisation kısaltılırsa "OIN" olmasından dolayı yunanca "eşit" anlamına gelen "isos" tan türetilerek şu an kullanılan "ISO" olarak adlandırılmıştır.
 
ISO 9000 SERİSİ TARİHÇESİ
 
1963: MIL-Q 9858A (US Military)
1969:
DEF Standards (UK MOD)
1974:
AQAP Defence Standards
1979:
BS 5750 Pt 1,2,&3
1987:
ISO 9000 Serisi
1994:
Temmuz - ISO 9000 Revizyonu
2000:
ISO 9000 Revizyonu
2008:
ISO 9000 Revizyonu
 

ISO 9000:2000 SERİSİ
Üç standarttan oluşmaktadır;

ISO 9001:2008 – Kalite Yönetim Sistem Gereklilikleri.
ISO 9004:2000 – Kalite Yönetim sistemleri – Performans Geliştirme için Kılavuz
ISO 9000:2000 – Kalite Yönetim sistemleri – Temeller ve Sözlük

 
ISO 9001:2008 MADDELERİNİN YAPISI
 

1. Kapsam
2. Bilgi Referansları
3. Terimler ve Tanımlar.
4. Kalite Yönetim Sistemi .
5. Yönetim Sorumluluğu.
6. Kaynak Yönetimi.
7. Ürün Gerçekleştirme.
8. Ölçme, Analiz ve İyileşme.

 
ISO 9001:2008'İN FAYDALARI
 
 • Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması
 • İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij)
 • Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması
 • İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)
 • Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması
 • Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması
 • Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi
 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması
 • İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması
 • İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dökümantasyonun (altyapının) oluşturulması
 • Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması
 • Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanilabilmesi
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması

ISO 14001:2004 - ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO (Uluslar arası Standard Organizasyonu) tarafından TC 207 Çevresel Yönetim Teknik Komitesi tarafından oluşturulmuş standarttır.
 
ISO 14001 STANDARDININ TARİHÇESİ
 
1973: Avrupa birliği ilkeleri I. Eylem planını yayınlamışlardır (Çevreyi koruyucu önlemleri uygulamaya koymak için)
1992:
BS 7750 Standardı
1992:
Rio Deklarasyonu
1993:
ISO tarafından 14000 ailesi Standardlarını geliştirmek için ISO/TC 207. Çevresel Yönetim Teknik Komitesi
  kurulmuştur
1994:
TS 9719 standardı (Çevre Yönetim Sistemleri - Genel Özellikler)
1996:
ISO 14001 standardı
 
ISO 14001 STANDARD PRENSİPLERİ
 
Yükümlülük Altına Girme ve Politika: Kuruluş çevre politikasını tayin etmeli ve çevre yönetim sistemine bağlılık taahhüdünde bulunmalıdır.
 
Planlama: Kuruluş faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevre boyutlarını belirlemeli, bunların önemli olanlarını seçmelidir. Taahhütlerini gerçekleştirmek için amaç ve hedefler tespit etmeli, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetleri programlamalıdır.
 
Uygulama ve İşlem: Kuruluş, çevre politikasını gerçekleştirmek, amaç ve hedeflerine ulaşabilmek maksadıyla etkin bir uygulamada bulunabilmek için gerekli yetenek ve imkanlarla birlikte bir destek mekanizması geliştirmelidir.
 
Kontrol ve Düzeltici Faaliyet: Kuruluş, çevre icraatını ve bu icraattaki başarı derecesini ölçmeli, izleyip değerlendirmelidir.
 
Gözden Geçirme ve Geliştirme: Kuruluş, genel çevre icraatını ve bu icraattaki genel başarı derecesini geliştirmek amacıyla, çevre yönetim sistemini gözden geçirmeli ve sürekli olarak geliştirmelidir.
 
ISO 14000 SERİSİ STANDARTLAR
 
ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi-Özellikler ve Kullanım Kılavuzu
ISO 14004:
Çevre Yönetimi - Çevre Yönetim Sistemleri- Prensipler, Sistemler ve Destekleyici
  Teknikler İçin Genel Kılavuz
ISO 14020:
Çevre Etiketleri ve Beyanları-Genel Prensipler
ISO 14031:
Çevre Yönetimi-Çevre Performans Değerlendirmesi-Kılavuz
ISO 14040:
Çevre Yönetimi - Hayat Boyu Değerlendirme Genel Prensipler ve Uygulamalar
ISO 19011:
Kalite ve Çevre Tetkiki İçin Kılavuz
 
ISO 14001 STANDARDININ MADDE BAŞLIKLARI
 
1. Kapsam
2. Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar
3. Terimler ve tarifler
4. Çevre yönetim sisteminin şartları
4.1. Genel şartlar
4.2. Çevre politikası
4.3. Planlama
4.3.1. Çevre boyutları
4.3.2. Yasal ve diğer şartlar
4.3.3. Amaçlar, hedefler ve program/programlar
4.4. Uygulama ve faaliyetler
4.4.1. Kaynaklar, görevler, sorumluluk ve yetki
 4.4.2. Uzmanlık, eğitim ve farkında olma
4.4.3. İletişim
4.4.4. Dokümantasyon
4.4.5. Dokümanların kontrolü
4.4.6. Faaliyetlerin kontrolü
4.4.7. Acil duruma hazır olma ve müdahale
4.5. Kontrol etme
4.5.1. İzleme ve ölçme
4.5.2. Uygunluğun değerlendirilmesi
4.5.3. Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet
4.5.4. Kayıtların kontrolü
 4.5.5. İç tetkik
4.6. Yönetimin gözden geçirmesi
 
ISO 14001 FAYDALARI
 
 • Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır.
 • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
 • Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır.
 • Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamiyle ortadan kaldırılır.
 • Yasal kurumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu dökümante edilmis çevre yönetim sistemi ve ISO 14001 -Belgesi ile gösterilebilir.
 • Gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırır.
 • Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artar.
 • Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmak, çalışanları motive eder.
 • Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilir ve bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma sansı artar.
 • Kaynakların etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır).
 • Çevreye bırakılan atıklar azalır.

ISO 22000:2005 - GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?
 

Uluslararası Standart Örgütü (ISO) tarafından 01 Eylül 2005 tarihinde yayınlanan ISO 22000:2005 standardı, “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” olarak yayınlanmış ilk uluslararası standarttır. Bu standart Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO)’nün ISO/TC 34. teknik komite tarafından, bütün dünyadaki dernekler ve gıda uzmanlarının da bir araya gelmesiyle geliştirilerek, yayınlanmıştır. ISO 22000:2005 gıda güvenlik yönetimi gerekliliklerini tanımlayan, gıdaya yönelik tüm süreçlerin analizine imkan veren ve risklerin yönetimini sağlayan uluslararası bir standarttır. ISO 22000 gıda sektörüne ortak bir yönetim sistemi anlayışı getirmektedir. TSE HACCP Yürütme Komitesi 30.01.2006 Tarih ve 110 sayılı gündeminde aldığı kararda TS-EN- ISO 22000 Standardının 27.01.2006 tarihinde TS 13001’in(HACCP) yerini aldığını belirtmiştir. AB'ye uyum çalışmalarında, gıda zincirindeki tüm kuruluşların, gıda güvenliği yönetim sistemini kurmuş olmaları ve tüm gıda firmalarının ön koşul programını uygulamaya almaları gerekmektedir. Bu kapsamda ISO 22000 bütün dünyada kabul görecek bir standarttır.

 
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standart Serisi
 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda Zincirindeki kuruluşlar için şartlar

 • ISO/TS 22003 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini yapan kuruluşlar için şartlar (2006 ilk çeyrek)
 • ISO/TS 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi –ISO 22000:2005’in uygulanması ile ilgili kılavuzu (Kasım 2005)
 • ISO 22005,Yem ve gıda zincirinde izlenebilirlik- Sistem tasarımı ve hazırlanması için genel ilkeler ve kılavuzu
 
Kimler Uygulayabilir
 
 • Gıda üreticileri,
 • Gıda tedarikçileri, toptancı ve perakendecileri,
 • Paketleme ve ambalaj malzemesi üreticileri,
 • Tohum ve yem üreticileri,
 • Çiftçiler,
 • Katkı malzemesi üreticileri,
 • Gıda ve yemek hizmeti veren kuruluşlar,
 • Perakende ve gıda hizmeti veren işletmeler ile kontratlı çalışan kuruluşlar,
 • Taşıma, depolama ve dağıtım hizmeti sağlayan kuruluşlar,
 • Servis sağlayıcı kuruluşlar, (Haşere Mücadele, vb)
 • Gıda zincirine dolaylı yoldan katılan kuruluşlar,
 • Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar
 • Ekipman, temizlik malzemeleri ve diğer gıda ile temasta olan malzeme üreticileri
 
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Maddeleri
 

4. Gıda güvenliği yönetim sistemi
4.1. Genel şartlar
4.2. Dokümantasyon Şartları
5. Yönetim Sorumluluğu
5.1. Yönetim Taahhüdü
5.2. Gıda Güvenliği Politikası
5.3. Gıda güvenlik yönetim sisteminin planlanma
5.4. Sorumluluk ve Yetki
5.5. Gıda güvenliği ekip lideri
5.6. İletişim
5.7. Acil durumlara hazırlılık ve karşılık verme
5.8. Yönetimin gözden geçirmesi
6. Kaynak yönetimi
6.1. Kaynak sağlanması
6.2. İnsan kaynakları
6.3. Altyapı
6.4. Çalışma ortamı
7. Güvenli ürün plânlama ve gerçekleştirme
7.1. Genel
7.2. Ön gereksinim programları
7.3. Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları
7.4. Tehlike Analizi
7.5. Operasyonel ön gereksinim programları oluşturulması
7.6. HACCP Planının Oluşturulması
7.7. OGP ve HACCP plânlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanların güncelleştirilmesi
7.8. Doğrulama Planlaması
7.9. İzlenebilirlik Sistemi
7.10. Uygunsuzluk Kontrolü
8. Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi
8.1. Genel
8.2. Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması
8.3. İzleme ve ölçmenin kontrolü
8.4. Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması
8.5. İyileştirme
8.5.1. Sürekli iyileştirme
8.5.2. Gıda güvenliği yönetim sisteminin güncelleştirilmesi

 
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları
 
 • Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle tüm dünyada ticaret kolaylığının sağlanması
 • ISO 22000; diğer perakende standartları kapsar; standart ve kodeks ile ilişkili uluslararası bilinen yasal uygulamalardan bahseder,
 • Belirlenen kriterlerin dışındaki ürün oranındaki azalmadan dolayı maliyetlerin azalması ve firmanın vizyonunun korunması
 • Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı ile risklerin hızlı, verimli ve dinamik kontrolü,
 • Gıda güvenliği ile ilgili tüm tüketici taleplerini karşılaması.
 • Ön gereklilik programlarının sistematik yönetimi,
 • Tüm personelin gıda güvenliği ve hijyen konusunda bilinçlenmesi ve artan teknik yeterlilik sağlanması
 • Gıda zehirlenmesi riskini minimize etmesi
 • Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim sağlanması
 • Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi,
 • Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması,
 • Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi
 • Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi,
 • Etkin stok kontrolü ve veri sağlama
 • Etkin zaman yönetimi,
 • Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması.
 • Pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesi,
 • Ürün güvenlik problemlerini önlemesi,
 • Hata yapılarak kazanılan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikeleri önceden haber vermesi,
 • Etkin kontrol geliştirmeye sistematik olarak yaklaşması,

ISO/TS 16949 - OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO/TS 16949 International Automotive Task Force (IATF) ve ISO/TC 176'dan temsilcilerin katılımı ile hazırlanmış bir teknik spesifikasyondur.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa otomotiv sanayi, tedarikçiler için, kendi sanayilerine özel kalite sistemi standartları oluşturmuşlardır, bunlar QS 9000, VDA 6.2 , EAQF ve AVSQ’dur. Müşteriye özel bu şartlar ve farklı standartlara göre sertifikasyon tedarikçiler için çok maliyetli olduğundan ISO/TS 16949 ile tek tip kalite sistemi ortaya çıkmıştır.

ISO/TS 16949 otomotiv sektöründe geçici uygulama esası olarak yayınlanmıştır ve bu nedenle kullanımından doğacak bilgi ve tecrübeler ışığında revize edilebilir.

ISO/TS 16949'un Tarihçesi
ISO/TS 16949 tüm otomotiv kalite sistem mevzuatlarının (QS 9000, VDA 6.2 , EAQF ve AVSQ’ vs.) bir harmonizasyonudur ve müşteri isteği doğrultusunda, müşterinin mevzuatlarına göre uygulama yapılmasını gerektirir.

ISO/TS 16949:1999 (TS1), Otomotiv Kalite Sistem gereksinimleri ISO 9000:1994 gerekleri ile entegre edilerek, Teknik Spesifikasyonu olarak yayınlanmıştır.

ISO/TS 16949:2002 (TS2), ISO 9000 serisi standardların günün gerekleri paralelinde süreç esaslı olarak 2000 yılında revize edilmesi sonucu yayınlanmıştır.

ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008 revizyonu paralelinde revize edilmiştir.

 Kimler Uygulayabilir?
ISO/TS 16949:2002, otomotiv tedarik zincirinde yer alan, aracın üzerinde yola çıkan bileşenlere katma değer oluşturulan tüm üreticilerin üretim (yarımamul-mamul parça-komple üretimi, ısıl işlem, boya, kaplama veya yüzey işlemleri) sahalarının belgelendirilmesi için, müşteri özel isteklerinin de sağlanması şartıyla, referans olabilirken, IATF tanımı gereği OEM üretim sürecinde araçta yer almayan bileşenlerin veya dolaylı hizmetlerin (mühendislik gibi) belgelendirilmesi için kullanılmamaktadır. Buna göre;
Otomotiv Üretim,
Servis parçası tedarikçileri,
Parça veya malzeme tedarikçileri
Isıl işlem, boyama, kaplama veya diğer yüzey işlemlerini yapanlar sistemi uygulayabilir.

ISO/TS 16949  Faydaları

 • Çok sayıdaki belgenin tek bir belgeye indirgenmesi (Ayrıca ISO 9001 belgesine gerek olmaz)
 • Ürün ve kalite süreçlerinizin iyileştirilmesi
 • COP, MOP, SOP bazlı Otomotiv Süreçlerinin Uygulanabilmesi
 • Üretim değişkenliğinin azaltılması ve toplam verimin artırılması
 • Global kaynak sağlama sözleşmelerine teklif verdiğinizde ek kredibilite sağlaması
 • 2. taraf tetkiklerin sayısının azaltılması
Tüm tedarik zincirine (tedarikçiler / taşeronlar için) ortak bir kalite sistemi yaklaşımı getirilmesi, kalite koşullarının daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Tedarik zincirinde kayıpların azaltılması

OHSAS 18001:2007 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Günümüzde, kuruluşlardan beklentiler artmıştır. Artık sadece iyi mal veya hizmeti ucuza sunmak ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ile sunulan bu ürünü güvence altına almak yetmemektedir. Beklenti, kuruluşların ürün veya hizmeti üretirken çevreye saygılı olmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaları ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri yönündedir.

İster üretim isterse hizmet sektöründe olun, işinizi, çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz kanunlarca zorunludur. OHSAS 18001, bu zorunluluğu yerine getirmenize yardımcı olacak yeni, tetkik edilebilir ve uluslararası tanınan bir tetkik serisidir.

OHSAS 18001, ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer yaklaşımda entegre b,r şekilde uygulanabilir. OHSAS 18001'in amacı; güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesi, kanunlara ve yönetmeliklere cevap verilmesidir.

OHSAS 18001:2007; ISO 14001:2004 ve ISO 9001:2000 ile daha uyumlu hale gelmiş, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili  etkinliği kanıtlanmış kavramları kapsaması sağlanmıştır.
 
OHSAS TARİHÇESİ ve İLGİLİ DİĞER STANDARDLAR
 
1974: Health & Safety at Work Act
1979:
BS 5750 Pt 1,2,&3
1987:
ISO 9000 Series
1991:
HS(G) 65 Successful health and safety mgt
1994:
ISO 9000 Revised & BS 5750 became obsolete
1996:
ISO 14001 : 1996 published
1996:
BS 8800 Guide to OH&S management systems
1999:
OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series)
2007:
OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series)
 
OHSAS 18001 standardı şu bölümlerden oluşmaktadır:
 
1.Kapsam
2.Atıf Yapılan Standartlar
3.Terimler ve Tarifler
4.ISG Yönetim Sistemi Unsurları
4.1 Genel Şartlar
4.2 ISG Politikası
4.3 Planlama
4.4.Uygulama ve Çalıştırma
4.5. Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
4.6.Yönetimin Gözden Geçirmesi
 

OHSAS18001 iş sağlığı ve güvenligi yönetim sistemi konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarddır. OHSAS 18001, kuruluşların kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenligi yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamak amacıyla ISO9001 (QMS) ve ISO14001 (EMS) standardlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Ulusal sağlık ve güvenlik standardlarına uyum tüm kuruluşlar için zorunludur.

OHSAS 18001 bir yandan kuruluşların yasal standardlarla olan uyumunu gösterirken öte yandan iş ortamının sürekli iyileştrilmesi sayesinde işyerindeki üretkenliği ve verimi arttırır.

 
OHSAS 18001'İN FAYDALARI
 
 • Sistematik bir yaklaşımla, kuruluşun İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili risklerini kontrol altına alır.
 • Sürekli gelişme prensibi ile kuruluşları İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında gelişmeye yönlendirir.
 • Jenerik bir standarttır, her boyuttaki, her sektördeki kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verebilir.
 • ISO 9000 veya ISO 14001'e entegre bir sistem kurulabilmesi avantajı ile doküman, çaba, sistem tasarrufu sağlar.
 • Geçerli kanun ve yönetmeliklere uyumu güvence altına alır.
 • Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş gücü kaybı azalır.
 • Kaza maliyetlerini düşürür.
 • Çalışanlarda motivasyonu arttırır.
 • Davalara sebep olabilecek kaza riskini azaltır.
 • Güçlendirilmiş firma imajı kazandırır.

ISO 13485 - Medikal Sektör Kalite Yönetim Sistemi

ISO 13485:2003 Standardı tıbbi cihazlar konusunda çalışanlar için, kalite sisteminin gerektirdiği özel gereklilikleri belirler.

ISO 13485:2003 standartı ISO 9001:2000 standartı temel alınarak oluşturulmuş, Tıbbi Cihazlar için özel şartlar içeren uluslar arası bir standarttır. Standart ISO 9001:2000'e bağlı olmasına karşın ayrı bir standart olarak geliştirilmektedir. ISO 13485:2003'de maddeler ve fıkralar aynen ISO 9001:2000'den alınmış olup sadece bazı bilgilerde ufak değişikliğe gidilmiştir.

ISO 13485:2003 Tarihçesi
1993 yılında yayınlanan ve tıbbi cihaz üreticileri için EN 550 serisine aktarılan sterilizasyon sürecini de kapsayan EN 46000 Standartları (EN 46001 ve EN 46002), tüm tıbbi cihazlar için kalite sistem gerekliliklerini açıklar. EN 46000 Standartlarının ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile birlikte uygulanması amacıyla ISO 13485 Medikal Sektörde Kalite Yönetim Sistemini oluşturulmuştur.

Kimler Uygulayabilir
Bu standart bir kuruluş tarafından tıbbi cihazların tasarım ve geliştirme, üretim, tesis ve hizmetleri ile ilgili hizmetlerin tasarımı, geliştirme ve sağlanması için kullanılabilecek bir kalite yönetim sisteminin şartlarını belirler. Bu doğrultuda;
Tıbbi Cihaz  (medikal cihaz) İmalatçıları
Tıbbi Cihaz (medikal cihaz) Distrübitörleri tarafından uygulanabilir.

ISO 13485’in Yararları:
• Ulusal ve uluslararası rekabet üstünlüğü sağlar.
• Ekonomiklik sağlar, etkinlik ve karlılığı artırır.
• Ürün/hizmet güvenilirliği sağlar.
• Maliyetleri düşürür.
• İhracatta ve iç pazarda kuruluşun müşteri tarafından kolayca kabul edilebilirliğini sağlar.
• İzlenebilirlik için kolaylık sağlar.

Bu sistem AB Tıbbi Cihazlar Direktifi ile uyumlu olup CE markası ile birlikte uygulanmaktadır.
 

ISO 10002 - Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Müşteri odaklılık, müşteri memnuniyeti, müşteri geri bildirimi, müşteri şikayeti, müşteri sadakati, müşteri talebi. Eminiz ki tüm bu başlıklara birçok yerde  rastlamışsınızdır. Bir işletme her ne iş kolunda faaliyet gösterirse göstersin ortaya çıkardığı ürün ve/veya hizmetlerini müşterilerine sunmaktadır. Dolayısıyla müşteri istek ve taleplerinin ele alınması, ürün ve hizmetlerin oluşumuna katkı sağlaması, olumsuz durumların ve uygunsuzlukların giderilmesi, uygunsuzlukların sebeplerinin giderilmesi, sonuç olarak müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi amaçlı bir yönetim sürecine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanan ve son versiyonu 2006 yılında yayınlanmış olan ISO 10002 standardı tüm müşteri yönetim süreçlerini ele alan bir standart olarak karşımıza çıkmaktadır.

Her şeyin değiştiği gibi müşteri istek, talep ve ihtiyaçları da değişmektedir. Bu değişime ayak uydurabilen işletmeler ayakta kalabilmekte diğerleri ise elenmektedir.

ISO 10002: 2006  MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI’ NIN FAYDALARI
-Müşteri beklentilerinin kontrol altına alınması sağlanır.
-Müşteri talep ve şikayetlerinin alınması değerlendirilmesi ile ilgili sistematik bir yaklaşım sağlar
-Müşteri beğenilerinin ve şikayetlerinin ürün ve hizmet üretim süreçleri ve hatta tasarım süreçlerine entegrasyonu sağlanır.
-Müşteri Müşteri şikayeti alındığında ne gibi işlemler yapılması ve nasıl bir yol izlenmesi gerektiği tanımlanarak bu duruma hazırlıklı olunur.
-Müşteri memnuniyetsizliği ve şikayetlerinin ana sebeplerinin tespiti ve bu sepelerin giderilmesi için bir fırsat yaratır. İyileştirme sağlanır.
-Mevcut müşterilerin elde tutulmasının yani müşteri sadakatinin artmasının yanında, yeni müşterilerin kazanılması ve gelişmenin sağlanması mümkün olabilmektedir.

-Her bir şikayet ve olumsuzluk bir fırsattır-

BRC – KÜRESEL (GLOBAL) GIDA STANDARDI

BRC İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu Standartı (British Retail Consortium Standart), İngiliz perakendecilerin oluşturmuş olduğu bir standarttır. İlk olarak Ekim 1988'de BRC-Global-Food adı altında gıda, müşteri ürünleri ve ambalaj malzemeleri için gerekli şartları içeren bir standart olarak yayınlanmıştır.
BRC Küresel Gıda Standardı ürüne veya menşei ülkesine bakmaksızın İngiliz perakendecilere gıda ürünü tedarik eden satıcılar için tasarlanmıştır. Talep edilen bu uygunluk yasal bir gereklilik değildir, ancak İngiliz perakendecileri tarafından talep edilen standartlar dünya da birçok perakendeci tarafından benimsenmiş ve kabul görmüştür. Bu doğrultuda BRC dünya da 15.000 ‘ den fazla işletme tarafından uygulanan küresel çapta bir standart haline gelmiştir.

Biçim ve içerik açısından standart, gıda üreticilerinin çalışma sistemi hakkında fikir verebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Kimler Uygulayabilir?
BRC Gıda Standardı gıda işletmelerini 6 gruba ayırmıştır. Kuruluşlar, bu kategorileri inceleyip kendileri için uygun olan kategori üzerinden başvuru yapmaktadır. Bu kategoriler;

1- İşlenmemiş et ve balı ürünleri (Kırmızı ve beyaz et-balık, işlenmemiş et ve balık ürünleri)
2- Üretim (Taze ve dondurulmuş meyve ve sebze)
3- Günlük yiyecekler (Süt ve süt ürünleri ve yumurta)
4- Pişirilerek dondurulmuş, yemeğe ya da pişirilmeye hazır et ve balım ürünleri.
5- Çevre koşullarına dayalı, ısı koruma paketli gıda ürünleri.
6- Çevre koşullarına dayanıklı diğer gıda ürünleri (içecekler, unlu mamüller, kurutulmuş gıdalar, hafif gıda ürünleri ve kahvaltı tahılları, sıvı ve katı yağlar, gıda katkı maddeleri.)
şeklindedir.

BRC' nin Faydaları

 • Gıda güvenliğinizi ve gıda güvenliği yönetim sisteminizi geliştirir
 • Güvenilir gıda üretme / satma taahhüdünüzü ortaya koyar
 • İngiliz perakendeciler topluluğunun tanınma ve kabulünü kazandırır.
 • Müşterileriniz / tüketicilerinizin ürün güvenliği ve kalite güvenini arttırır
 • Yeni pazar / yeni müşteri perspektifinizi geliştirir
 • Tedarikçi değerlendirme sayısını azaltır
 

IFS – ULUSLARARASI GIDA STANDARDI

Uluslararası Gıda Standardı (IFS) nedir?

HDE (Alman Perakendeciler Birliği) ve FCD (Fransız Perakendeciler Birliği) ve ayrıca İtalyan Perakendeciler Birlikleri tarafından tedarikçilerin , gıda güvenliği ve kalite düzeylerinin denetimlerine yönelik geliştirilmiş bir standarttır.
Çıkış noktası itibariyle öncelikle bu ülkelerden talep gören standart  Avusturya, Polonya, İspanya ve İsviçre tarafından da desteklenmiş ve istenmiştir.
Tek tip değerlendirme sistemine sahip ortak bir standart; akredite denetçiler, tedarik zincirinde tarafsız denetim ve kontrol, ticaret masraflarının azaltılması amaçlanmıştır.

Kimler Uygulayabilir?
Perakendeciler ve toptancılar için mal tedarik eden tüm gıda üreticileri IFS’ye göre bir denetime tabi tutulabilir. Birincil üretim hariç, gıda zincirinin tamamında uygulanabilir.

IFS standardı IFS Gıda ve IFS Lojistik olmak üzere ikiye ayrılır. -Lojistik yani gıda taşıma,depolama ve satış hizmeti firmalar IFS Logistic 1 standardı ile denetim alırlar.

-Birincil üreticiler hariç gıda firmaları ise IFS Food standardı ile denetim alırlar.

IFS Standardının Bölümleri

IFS 4 bölüme ayrılır:
- Bölüm 1: Denetleme protokolü
- Bölüm 2: Teknik gereklilikler: Kontrol listesi 5 bölüme ayrılan 250 gerekliliği içermektedir:
o Şirket sorumluluğu
o Kalite yönetimi
o Personel yönetimi
o Üretim süreci/ imalat süreci
o Önlemler, analizler, iyileştirmeler
- Bölüm 3: Akreditasyon kurumları, sertifikalama kurumları ve denetçilerden talep edilenler
- Bölüm 4: Raporlama

Kuruluşlar denetimlerde bölüm 2 de yer alan gereklilikler yani standart maddeleri kısmından sorumludur.

IFS FOOD 5 Versiyonu

Ocak 2008 de yayınlanan 5. sürüm, değişen mevzuat koşulları, deneyimler, geri beslemeler doğrultusunda kendini yenileme sonucu ortaya çıkmıştır. Standart kapsamlı bir revizyona uğramış ve tüm kullanıcılar için daha anlaşılır hale getirilmiştir.
 

Ürün Belgelendirme


CE Belgesi

CE İŞARETİ (Avrupa)
 

CE işareti, Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan bir ürünün güvenliği açısından Avrupa ürün normlarına mevzuatlarına uygunluğunu gösterir.

CE İşareti, ürünün kalitesini değil, ürünün sahip olması gereken asgari güvenlik şartlarına sahip olduğunu gösterir. Ce İşareti, CE Belgesi, ticari açıdan ürünlerin bir ülkeden bir üye ülkeye dolaşımı sırasında pasaport görevi görmektedir, bunun yanı sıra tüketiciye ürünün güvenli olduğu bilgisini de vermektedir. AB'nin ilgili direktifleri  kapsamındaki bir ürünün, herhangi bir Avrupa Birliği ülkesine girebilmesi için üzerinde CE İşareti bulunması ve ürünün risk düzeyine göre CE Belgesi'ne sahip olması zorunludur.
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği anlaşması çerçevesinde ülkemizde de 4703 sayılı kanun ile  yasal mevzuat uyumu sağlanmıştır ve CE işareti yasal zorunluluk haline gelmiştir. Ayrıca CE işareti taşımayan ürünlerin de Türkiye pazarında yer alması mümkün olmamaktadır.

CE İŞARETİ (BELGESİ) NASIL ALINIR?
Ürünlerin CE işaretli (belgesi) olarak piyasaya sunulmasından, CE işaretinin ürüne iliştirilmesinden  üretici sorumludur. Üreticinin bu işareti ürüne iliştirmesi için çeşitli alternatifler sunulmuştur;

 • Düşük riskli ürünler : Bir çok ürün güvenlik açısından düşük riskli ürün gruplarında yer almaktadır. Bu nedenle, üretici uygunluk değerlendirmesini yaptıktan sonra bir beyanname yayınlayarak; ürünün zorunlu güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici koruma standartlarına  uyduğunu belirtir. Bu beyannamenin normuna uygun olarak düzenlenmesi gereklidir. Ayrıca tenik dosya hazırlanmalıdır.
 • Yüksek riskli ürünler : Bu ürünler için üreticinin beyannamesi yeterli değildir. Bu durumda ürünlerin, mutlaka, onaylanmış kuruluşlar (notified body) tarafından test edilmesi gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun incelemesi sonucunda üretici CE işaretine ürününe koyabilir. Son üründe kullanılmak üzere üretilen bütün sistem ve ünitelerin üreticileri, ilgili direktif (kararname) koşullarına uygun olarak komponent ve bileşenlere ait bir dosya ve beyanname ile entegrasyonu gerçekleştirecek üreticilere iletirler. Entegrasyona parça veya bileşen üreten kuruluşlar, ürünlerine CE işaretini vuramazlar.

CE İşareti gerektiren ürün grupları ile Türkiye’de bu ürün gruplarına ilişkin AB mevzuatının uyumundan sorumlu kuruluşlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sıra

Direktifin Kapsadığı Alan

Uyumundan Sorumlu Kuruluş

1.

Alçak Gerilim Cihazları

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

2.

Basit Basınçlı Kaplar

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

3.

Gaz yakan aletler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

4.

Sıcak su kazanları

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

5.

Elektromanyetik uyumluluk

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

6.

Makinalar

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

7.

Sivil kullanım için patlayıcılar

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

8.

Otomatik olmayan tartı aletleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

9.

Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

10.

Asansörler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

11.

Dondurucular

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

12.

Basınçlı kaplar

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

13.

Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

14.

Floresan lambalarda enerji etkinliği

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

15.

Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar

Sağlık Bakanlığı

16.

Tıbbi cihazlar

Sağlık Bakanlığı

17.

In vitro tıbbi tanı cihazları

Sağlık Bakanlığı

18.

Oyuncaklar

Sağlık Bakanlığı

19.

Gezi amaçlı tekneler

Denizcilik Müsteşarlığı

20.

İnşaat malzemeleri

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

21.

Kişisel korunma donanımları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

22.

Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları

Telekomünikasyon Kurumu

23.

Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

CE DANIŞMANLIK AŞAMALARI

 • CE işareti Alınması Gereken Ürünün Kapsamına Girdiği Direktif veya Direktifler Belirlenir.
 • Direktif veya Direktifler Belirlendikten Sonra Ürünün Direktif veya Direktifler Kapsamındaki Teknik Standartlar Belirlenir
 • Direktif veya Direktifler Kapsamında En Uygun Yol ve Modül (Temel Gereklere Uygunluğunu Tespit Etmek İçin Öngörülen Uygunluk Değerlendirme Yöntemi) Seçilir. (8 Tane Temel Modül ve Bunların 8 Tane Varyantı Bütün Bir Uygunluk Değerlendirme Prosedürü Oluşturabilmek Amacıyla Çeşitli Şekillerde Birbiri İle Kombinasyonlar Oluşturabilir.Genel Bir Kural Olarak, Bir Ürün Tasarım ve Üretim Aşamaları Boyunca Bir Modüle Göre Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Tutulur).
 • Ürünün Riskli Grup Ürün Olup Olmadığı Belirlenir.Riskli Grup Ürünse Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) ’lardan uygun Belgelendirme Teklifi Alınır.
 • Ürünün üretim şartları ve standart ürün üretilip üretilmediği ürün kalite kontrol sistemi uygun hale getirilir.
 • Ürünün Mekanik, Elektriksel ve Konstrüksiyon Yapısındaki Risk Analizleri yapılır.Risk Analizi Sonucunda Ürün Üzerinde Güvenlikle ilgili çeşitli modifikasyonlar sağlanır
 • Ürün Standart veya Standartlar Kapsamında Test Edilmesi Gerekiyorsa Akredite Bir Test Kuruluşundan (Yurt İçi veya Yurt Dışı) Test Edilmesi İçin En Uygun Teklif Alınır.
 • İmalat Safhasında Uygulanması Gereken Standart veya Standartlar Hakkında Gerekli Eğitimler verilir.
 • Eğer gerekiyorsa Kalite Yönetim Sistemininde temel yapı taşları olan prosedür ve planlar hazırlanır.
 • Ürünün Montaj, İşletmeye Alma, Son Kullanıcı ve Bakım El Kitapları Direktif ve Standartlar Kapsamında Oluşturulur.
 • Ürünün Etiketleme ve İşaretlemeleri Direktif ve Standartlara Uygun Olarak Yapılır.
 • Ürünün Teknik Dosyası Hazırlanır.Teknik Dosya Üreticide 10 Yıl Saklanması Gereken Ürünle Alakalı Tüm Teknik Bilgilerin ve Raporlarının Bulunduğu Dosyadır.Teknik Dosya Hazırlanırken Direktif ve Standartların Belirttiği Şekilde Hazırlanması Gerekir.
 • Ürünün CE Deklarasyonu Hazırlanır.(Deklarasyon Üreticinin Ürünü Belirtilen Direktif ve Standartlarda Ürettiğini Beyan Eden Belgedir)
 • Ürüne CE İşareti İliştirilir.

GOST-R

GOST-R UYGUNLUK SERTİFİKASI (Rusya)
 
GOST R belgesi kontrat bazında, 1 yıllık veya 3 yıllık olarak alınabilmektedir.

UkrSEPRO

UkrSEPRO UYGUNLUK SERTİFİKASI (Ukrayna)
 
UkrSEPRO kalite belgesi 1 yıllık, 2 yıllık veya 5 yıllık olarak alınabilmektedir.

TSE HYB

TSE HYB (Türkiye)
 
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi hizmet yerinin yeterlilik ve imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğunu gösteren ve sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir.
 

BELGELENDİRMESİ YAPILAN STANDARDLAR HİZMET YETERLİLİK

STANDARD NO

STANDARD ADI

TS  1445

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) - Taşıma Kuralları

TS  1446

Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarının (LPG)- Depolama Kuralları

TS  1449

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Doldurma ve Boşaltma Kuralları

TS  4156

Yangın Önleme - Umumi Yerlerde - Gruplandırma, Ekipman ve Sistemler - Genel

TS  4641

Balıkları Dondurarak Muhafaza Kuralları

TS  6914

Gıda Maddeleri İmal Eden, Hazırlayan, Depo Eden ve Satan Yerler İçin Genel Kurallar

TS  6915

Konaklama tesisleri Genel kurallar

TS  6992

Akaryakıt istasyonlarının sınıflandırılması

TS  7035

Bakkal Dükkanları İle İlgili Genel Kurallar

TS  7036

İş Yerleri-Lokantalar-Sınıflandırma ve Genel Kuralllar

TS  7037

İşyerleri-Kasap Dükkanları, Toptancı Kasap Dükkanları ve Market Et Reyonları-Genel Kurallar

TS  7038

İş Yerleri - Yenilebilir Su Ürünlerinin Satışını Yapan Yerler - Genel Kurallar

TS  7039

İş Yerleri - Sakatat Satışı Yapan Yerler - Genel Kurallar

TS  7040

İş Yerleri - Pide, Lahmacun ve Pizza Salonları – Sınıflandırma ve Genel Kurallar

TS  7097

İş Yerleri – Simit Ve Galeta Fırınları - Genel Kurallar

TS  7098

İş yerleri - Kahvehane, kıraathane, çay ocakları – Sınıflandırma - Genel kurallar

TS  7244

İş Yerleri - Kafeteryalar - Genel Kurallar

TS  7281

İş Yerleri-Pastaneler-Sınıflandırma - Genel Kurallar

TS  7282

İş Yerleri Ekmek ve Benzeri Unlu Mamulleri İmal Eden Fırınlar-Genel Kurallar

TS  7372

İş Yerleri – Gazinolar - Genel Kurallar

TS  7695

Odun satış depoları ile ilgili genel kurallar

TS  7850

Türk Hamamları - Genel Kurallar

TS  7890

Ekmek satış hizmetleri – Genel kurallar

TS  7891

İş yerleri - Kuaför ve berber salonları - Genel kurallar

TS  8357

Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler (WC'ler) - Sınıflandırma ve Genel Kurallar

TS  8358

İş Yerleri - Ev, İş Yeri ve Yerleşim Alanlarındaki Zararlılar (Haşereler İle Mücadele

TS  8359

İş yerleri - Kümes ve av hayvanları eti satış yerleri - Genel kurallar

TS  8399

Açık ve Kapalı Taksi Durakları İle İlgili Genel Kurallar

TS  8400

Büfeler ile İlgili Genel Kurallar

TS  8401

İş Yerleri-Güzellik Salonları-Genel Kurallar

TS 8402

Manikür, Pedikür ve Ağda Salonlarının Sınıflandırılması ve Özellikleri

TS  8467

İş yerleri – Diskotek ve kokteyl salonları – Sınıflandırma – Özellikler

TS  8468

İş yerleri – Bar ve pavyonlar – Sınıflandırma – Özellikler

TS  8480

Süpermarketler - Genel kurallar

TS  8516

Tamir ve Bakım Servisleri - Motorlu Taşıt Kaportaları İçin - Kurallar

TS  8517

Oto Elektrik Tamirhanelerinin Genel Kuralları ve Sınıflandırılması

TS  8600

Salonlar Düğün Salonları-Sınıflandırma-ve Genel Kurallar

TS  8721

Veteriner muayenehaneleri ve poliklinikleri Genel kurallar

TS  8799

Oto Boyahanelerinin Genel Kuralları ve Sınıflandırılması

TS  8901

Hamburgerciler-Sınıflandırma ve Özellikleri

TS  8902

İş Yerleri – Tavernalar - Genel Kurallar

TS  8985

İş Yerleri-Yemek Fabrikaları-Toplu Yemek Mutfakları ve Yemek Servisleri-Genel  Kurallar

TS  8986

Tamirhaneler-Motorlu Araçlar İçin Sınıflandırma ve Genel Kurallar

TS  9043

İş yerleri - Hayvan pazar yerleri - Genel kurallar

TS  9047

Tamir ve Bakım Servisleri - Motorlu Taşıt Lastikleri İçin - Kurallar

TS  9048

Soğuk Hava Depoları- Genel Kurallar

TS  9049

İş yerleri - Yufka imal yerleri - Genel kurallar

TS  9129

Manavlar - Sınıflandırma ve Özellikler

TS  9173

“İş Yerleri-Kuru Temizleme Yerleri-Genel Kurallar

TS  9261

İş yerleri - Halı ve kilim temizliği için - Genel kurallar

TS  9262

Açık Hava Gazinoları - Sınıflandırma ve Özellikler

TS  9433

İşyerleri-Hızlı Yemek Servisi Yapan Yerler-Genel Kurallar

TS  9434

Araç Radyatör Tamirhaneleri-Sınıflandırma ve Genel Kurallar

TS  9435

Tamir ve Bakım Servisleri-Motorlu Taşıt Lastik Kaplamaları İçin-Kurallar

TS  9517

Kuruyemiş Satış Yerleri- Genel Kurallar

TS  9518

İlköğretim Okulları-Fiziki Yerleşim-Genel Kurallar

 TS  9672

Yetkili servisler-Motorlu araçlar ön düzen geometrisi ve tekerlek balans ayarları için-Kurallar ve sınıflandırma

TS  9674

Kurs Yerleri-Motorlu Taşıt Sürücüleri İçin-Genel Kurallar

TS  9678

Tahakkuka Esas Belge-Kursa Katılanlar İçin (Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinde Kullanılan)

TS  9881

Araç Park Yerleri Sınıflandırma- Yapım ve İşletme Kuralları

 TS 10079

Yetkili servisler - Elektrikli, gazlı alet ve cihazlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılanlar için -Kurallar

TS 10080

Sabit Pazar Yerleri-Genel Kurallar

TS 10081

Semt Pazarları -Genel Kurallar

TS 10082

Konaklama Tesisleri-Oteller-Sınıflandırma ve Özellikler

TS 10347

Kreş ve Gündüz Bakımevleri-Genel Kurallar"

TS 10348

Kayak Tesisleri - Sınıflandırılması ve Özellikleri

TS 10386

İş Yerleri - Kaynak Suyu Dolum Tesisleri - Genel Kurallar

TS 10424

Rendering Tesisleri - Genel Kurallar

TS 10464

Sauna - Elektrikli Isıtıcı İle Isıtılan - Genel Yapım Kuralları

TS 10492

Okullar – Orta öğretim - Genel kurallar

TS 10559

İkram Servis Binaları - Uçaklar İçin - Genel Kurallar

TS 10722

İş Yerleri- Ev Süs Hayvanları Satış Yerleri-Genel Kurallar

TS 10723

Halı kaplı futbol sahaları - Genel kurallar

TS 10782

Kuruyemiş İşleme Yerleri-Genel Kurallar

TS 10836

İş Yerleri-Et Ürünleri İmal Yerleri-Genel Kurallar

TS 10871

Tenis Sahaları - Genel Kurallar

TS 10956

Yetkili servisler - Elektronik cihazlar - Görüntü ve/veya ses cihazları için - Kurallar

TS 11074

Jimnastik salonları - Genel özellikleri

TS 11075

Oto Galerileri - Genel Kurallar

TS 11076

Kesim tesisleri - Kasaplık kanatlı hayvanlar için Genel kurallar

TS 11078

İş Yerleri-Mermer Atölyeleri-Genel Kurallar

TS 11138

İş Yerleri - İşkembeciler - Genel Kurallar

TS 11173

İş Yerleri-Baharat İşleme Yerleri-Genel Kurallar

TS 11229

Ayakkabı Tamir Atölyeleri - Genel Kurallar

TS 11255

Mobilya İmal Yerleri-Seri İmalat- Genel Kurallar

TS 11256

Basketbol-Voleybol Sahaları - Açık - Genel Kurallar

TS 11282

Süs Bitkileri-İç Mekanlarda Kullanılan-Satış Yerleri-Genel Kurallar

TS 11329

Fotoğraf Stüdyosu-Genel Kurallar

TS 11371

Nakliye Ambarları-Ev Eşyası Nakliyatı Yapanlar-Genel Kurallar

TS 11400

Huzur Evi - Sınıflandırma - Genel Kurallar

TS 11497

İş yerleri - Çamaşır yıkama yerleri - Genel kurallar

TS 11498

Öğrenci Yurtları-Yüksek Öğrenim İçin-Genel Kurallar

TS 11501

Ayakkabı İmal Yerleri - Genel Kurallar

TS 11524

Konfeksiyon İmal Yerleri- Genel Kurallar

TS 11526

Oto Temizleme- Yıkama ve Yağlama Yerleri- Genel Kurallar

TS 11592

Taksi Durakları ve Taksi İşletmeciliği - Genel Kurallar

TS 11593

Karayolu Taşıytları-Minibüs (Dolmuş) İşletmeciliği-Genel Kurallar

TS 11594

Şehirlerarası otobüs işletmeciliği - Terminal hizmeti olan - Genel kurallar

TS 11595

İş yerleri – Karayoluyla Eşya Nakliye Hizmeti Veren - Genel kurallar

TS 11642

Karayolları Kenarında Yapılan Dinlenme Tesisleri-Genel Kurallar

TS 11643

İş Yerleri - İçme Suyu Satışı Yapan - Genel Kurallar

TS 11667

Dondurulmuş Meyve ve Sebze Fabrikaları – Genel Kurallar

TS 11670

Bakliyat ve Hububat Ambalajlama Yerleri- Genel Kurallar

TS 11671

İş Yerleri-Döner İmal Yerleri-Genel Kurallar

TS 11689

Zeytin Salamurhaneleri - Genel Kurallar

TS 11816

Emlak Müşavirliği Hizmetleri - Genel Kurallar

TS 11827

Yangın Söndürme Cihazları-Satış ve/veya Servis Hizmeti Veren İşyerleri İçin- Genel Kurallar

TS 11847

Özel Dershaneler-Genel Kurallar

TS 11848

Kuyumculuk Hizmetleri-Genel Kurallar

TS 11855

Ecza Depoları-Genel Kurallar

TS 11861

Halı Mağazaları-Genel Kurallar

TS 11875

Hipermarketler - Genel kurallar

TS 11893

Elektrik Malzemeleri Satış Yerleri-Genel Kurallar

TS 11894

Matbaacılık Hizmetleri-Genel Kurallar

 TS 11899

Yüzme Havuzları - Suyun Hazırlanması, Teknik Yapım, Kontrol, Bakım ve İşletmesi için -Genel Kurallar

TS 11913

Optik-Gözlük Satış Yerleri Genel Kurallar

TS 11921

Yetkili servisler - Motosiklet, bisiklet vb. için – Kurallar

TS 11924

Yangın Önleme - Okullarda (İlk, Orta ve Yüksek Öğretim) - Genel Kurallar

TS 11939

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)- İkmal İstasyonu- Karayolu Taşıtları İçin- Emniyet Kuralları

TS 11953

Tamir ve Bakım Servisleri-Taşıt Motorları İçin Motor Ayarları-Sınıflandırma ve Genel Kurallar

TS 11954

Tamir ve Bakım Servisleri-Taşıt Motorları İçin-Motor Yenileme-Kurallar”

TS 11964

Tamir ve Bakım Servisleri-Dizel Motor Yakıt Pompası ve Enjektör Ayar Yerleri-Kurallar

TS 11968

Tamir ve Bakım Servisleri - Şaft Dengeleme (Balans) Ayar ve Tamir Yeri - Genel Kurallar

TS 11969

Tamir ve Bakım Yerleri - Oto Döşeme - Genel Kurallar

TS 11972

Yat Turizmi İşletmeciliği - Genel Kurallar

TS 12007

Kamu Binalarında Mekan İhtiyacı - Genel Ortak Mekanlar - Genel Kurallar

TS 12040

İş Yerleri-Akümülatör Satış ve Servis Yerleri-Genel Kurallar

TS 12047

Yetkili Servisler-Motorlu Araçlar İçin-Kurallar

TS 12048

Toplantı Hazırlama-Genel Kurul-Genel Kurallar

TS 12049

Toplantı Hazırlama-Seminer Genel Kurallar

TS 12050

Toplantı Hazırlama - Konferans - Genel Kurallar

TS 12051

Toplantı Hazırlama - Panel - Genel Kurallar

TS 12052

Toplantı Hazırlama - Açıkoturum (Forum) - Genel Kurallar

TS 12053

Toplantı Hazırlama - Sempozyum - Genel Kurallar

TS 12054

Toplantı Hazırlama-Kongre Genel Kurallar

TS 12104

Satış Mağazaları - Deri ve Suni Deri Giyim Eşyası İçin - Genel Kurallar

TS 12125

Yetkili Servisler-Fotokopi Makinaları İçin-Kurallar

TS 12134

Yetkili Servisler - Gsm Cep Telefonları İçin - Kurallar

TS 12162

Yetkili Servisler-Optik Tarayıcı ve Barkod Okuyucular İçin - Kurallar

TS 12225

Kapı ve Pencereler-Sert PVC'den-İmal Yerleri- Genel Kurallar

TS 12226

Yetkili Servisler - Elektrik Sayaçları, Su Sayaçları ve Akaryakıt Sayaçları İçin - Kurallar

TS 12255

Yetkili servisler - Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen yolcu bantları için - Kurallar

TS 12256

İş yerleri – Tesviyecilik atölyeleri – Genel kurallar

TS 12257

Öğrenci ve Personel Taşıma Hizmetleri- Genel Kurallar

TS 12312

Dayanıklı Tüketim Malları Satış Mağazaları - Genel Kurallar

TS 12355

Yetkili Servisler-Kat Kaloriferleri ve Kombiler İçin-Kurallar

TS 12361

Yetkili Servisler-Genel Kurallar

TS 12403

İncir İşleme ve Ambalajlama Yerleri - Genel Kurallar

TS 12415

Toptancı Halleri-Terimler-Tarifler ve Sınıflandırma

TS 12416

Büyük Tüketim Toptancı Halleri-Genel Kurallar

 TS 12417

Büyük Tüketim Toptancı Halleri-Yaş Sebze ve Meyve-Et ve Tavuk Eti-Su Ürünleri-Kuru Gıda
İçin-Genel Kurallar

TS 12420

Yetkili servisler - Basınçlı kaplar ve tanklar için - Kurallar

TS 12425

Yetkili servisler – Matbaa makinaları için – Kurallar

TS 12426

Yetkili Servisler-Tıbbi Cihazlar İçin-Kurallar

TS 12427

Yetkili servisler - Oyun, Spor ve Av Amaçlı Alet ve Makinalar İçin - Kurallar

TS 12486

Mobilya ve Aksesuar Mobilyaları Satış Yerleri-Genel Kurallar

TS 12487

Yetkili servisler – Ahşap ve/veya metal mobilya için – Kurallar

TS 12488

Özel Bilgisayar Dersaneleri-Genel Kurallar

TS 12498

Yetkili Servisler - Bilgisayar ve Çevre Birimleri İçin - Kurallar

TS 12510

Yetkili servisler - İnşaat ve kazı makinaları için - Kurallar

TS 12512

Yetkili Servisler-Çocuk Arabaları, Pusetleri ve Çocuk Oto Koltukları İçin-Kurallar

TS 12524

Temizlik Hizmeti Veren İş Yerleri Genel Kuralları

TS 12531

Yetkili Servisler-Tarım Alet ve Makinaları-Toprak İşleme Ekipmanları İçin-Kurallar

TS 12533

Yetkili Servisler-Tarım Alet ve Makinaları-Hasat ve Harman Makinaları İçin-Kurallar

TS 12534

Yetkili Servisler-Tarım Alet ve Makinaları-Ekim, Dikim ve Gübreleme Makinaları İçin-Kurallar

 TS 12539

Yetkili Tamir ve Bakım Servisleri- Sanayi Makinaları- Ağaç İşleme Makinaları İçin- Genelkurallar

TS 12540

Yetkili servisler – Güvenlik sistemlerinde kullanılan cihazlar için - Kurallar

TS 12541

Elektrik İç Tesisatı Montaj, Bakım ve Onarımını Yapan İş Yerleri Genel Kurallar

 TS 12558

Yetkili Tamir ve Bakım Servisleri-Mobilya Sanayi-Kapı ve Pencere Sistemleri-Ahşap, Metal
ve/veya PVC-Genel Kurallar

TS 12559

Yetkili Servisler-Engellilerin Kullandığı Teknik Yardım Araçları İçin-Kurallar

TS 12578

Yetkili Servisler-Taşıma ve Kaldırma Makinaları, Lift, Forklift, Vinç vb. İçin-Kurallar

TS 12600

Yetkili servisler - Hayvancılıkta kullanılan makinalar için - Kurallar

TS 12608

Ayakkabı Satış Yerleri -Genel Kurallar

TS 12612

Otomotiv Yetkili Yedek Parça Satış Yerleri - Genel Kurallar

TS 12630

Yerel Radyo İstasyonları - Genel Kurallar

TS 12643

Yetkili servisler - Kesintisiz güç kaynakları için - Kurallar

TS 12650

Yetkili Servisler-İçten Yanmalı Motorlar Tarafından Tahrik Edilen Jeneratörler İçin-Kurallar

TS 12652

İşyerleri-Otomobil Kiralama Hizmeti Veren-Genel Kurallar

TS 12658

Yetkili servisler-Tarım alet ve makinaları -Taşıma ve Ulaştırma ekipmanları için-Kurallar

TS 12659

Yetkili servisler - Tarım alet ve makinaları - Bitki koruma ekipmanları için - Kurallar

TS 12663

Akaryakıt Satış ve/veya Akaryakıt Satış ve Servis Yerleri - Genel Kurallar

 TS 12664-1

Karayolu taşıtları yakıt sistemlerinin, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) kullanımı için
dönüşümünü yapan yerler – Genel kurallar

 TS 12664-2

İş Yerleri - Karayolu Taşıtları Yakma Sistemlerinin, Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) Kullanımı
İçin Dönüşümünü Yapan Yerler - Genel Kurallar

TS 12669

İşyerleri - Kasaplık Hayvanlar Kesim Yerleri (Mezbahalar) - Sınıflandırma - Genel Kurallar

TS 12676

Yetkili servisler - Kazanlar ve ısı değiştiriciler (eşanjörler) için - Kurallar

 TS 12681

Yetkili Servisler-Kara Yolu Taşıtları-Özel Amaçlı Taşıtlar (Çekiciler, İtfaiye
Araçları,Ambülans, Çöp Toplama Araçları, Kar Küreme Araçları, Motokaravan vb.) İçin- Kurallar

TS 12683

Yetkili Servisler - Tekstil ve Konfeksiyon Makinalar İçin - Kurallar

TS 12684

Yetkili servisler - Ambalajlama ve etiketleme makinaları için - Kurallar

TS 12688

Toptancı Halleri - Ortak Amaçlı Toptancı Halleri - Kurallar

TS 12690

Yetkili servisler - Güneş enerji sistemleri - Kurallar

TS 12706

Peyzaj Hizmetleri - Genel Kurallar

TS 12709

Yetkili servisler – Kaynak makinaları için – Kurallar

TS 12710

Yetkili servisler - Takım tezgahları için - Kurallar

TS 12711

Yetkili servisler - Taşınabilen elektrikli el aletleri için - Kurallar

TS 12713

Yetkili Servisler - Uydu Alıcı Sistemleri İçin - Kurallar

 TS 12725

Fuarcılık Hizmetleri-Fuarcılık Şirketleri Organizasyonu ve Gerekli İnsan Kaynakları - Bilgi ve Beceri Profili - Kurallar

TS 12739

Yetkili servisler –Telefon ve telefon santralı için – Kurallar 24.04.2006

TS 12749

Yetkili servisler - Teleks, teleteks, telefaks, modem vb. cihazlar için - Kurallar 25.04.2006

TS 12782

Güvenlik hizmetleri - Genel kurallar

TS 12785

İşyerleri- Bilardo Salonları- Sınıflandırma ve Genel Kuralla

TS 12788

İş Yerleri- İnternet Evi- Genel Kurallar

TS 12792

İş Yerleri-Elektrostatik Toz Boya Uygulama Yerleri-Genel Kurallar

TS 12794

Yerel Televizyon İstasyonları- Genel Kurallar

TS 12809

Yetkili Servisler-Transformatörler İçin-Kurallar

TS 12810

İş Yerleri-Posta Tekeli Dışındaki Gönderilerle İlgili Hizmetler İçin-Genel Kurallar

TS 12817

Yetkili servisler – Elektrik Panoları için – Kurallar

TS 12821

İş Yerleri - Diş Protez Laboratuvarları - Genel Kurallar

TS 12831

Yetkili servisler – Anahtarlama ve kontrol cihazları için - Kurallar

TS 12841

İş Yerleri- Evcil Hayvan Barınakları- Köpekler İçin- Genel Kurallar

TS 12842

Yetkili Servisler-Motorlar (Elektrikli) İçin-Kurallar

TS 12843

Yetkili Servisler-Su Arıtma Cihaz ve Sistemleri İçin-Kurallar

TS 12844

Yetkili Servisler-Vanalar İçin-Kurallar

TS 12845

Yetkili servisler - Profesyonel amaçlı ses (audio) ve görüntü (video) cihazları için - Kurallar

TS 12849

Yetkili servisler - Alarm cihazları için - Kurallar

 TS 12850

Yetkili Servisler-Havalandırma ve Klima Sistemleri-Klima Santralleri, Klimalar, Soğutucu Gruplar, Fan-Koiller, Fanlar (Aspiratörler,Vantilatörler), Hava Temizleyici Cihazlar, Hava Perdeleri vb. İçinKurallar

 TS 12852

Yetkili Servisler-Basınçlı Kaplar ve Tanklar-Sabit Tanklar (Gaz ve Sıvı Yakıt İçin Olanlar
Hariç), Hidroforlar ve Atmosfere Açık ve   Kapalı Tip Genleşme Depoları İçin-Kurallar

TS 12853

Yetkili servisler – Büro ve muhasebe makinaları için – Kurallar

TS 12859

Yetkili Servisler - Elektrikli, Gazlı Alet ve Cihazlar - Sanayi Tipi - Kurallar

TS 12865

Yetkili Servisler-Brülörler (Sıvı Yakıtlı, Gaz Yakıtlı ve Çift Yakıtlı) İçin-Kurallar

TS 12866

Peyzaj Mimarlığı-Bakım Onarım Hizmetleri-Kurallar

TS 12867

Peyzaj Mimarlığı-Proje Hizmetleri-Kurallar

TS 12868

Peyzaj Mimarlığı-Uygulama Hizmetleri-Kurallar

TS 12869

Yetkili Servisler - İçten Yanmalı Motorlar İçin - Kurallar

TS 12870

Yetkili Servisler - Kompresörler ve Pnömatik Makinalar İçin - Kurallar

TS 12871

Yetkili Servisler - Redresörler İçin - Kurallar

TS 12873

Yetkili Servisler-Pompalar (Atık ve Temiz Su, Yağ, Akaryakıt, LPG, CNG) İçin-Kurallar

TS 12875

Yetkili Servisler - Otomotiv Sanayi Servis Hizmetleri Cihaz ve Ekipmanları İçin - Kurallar

TS 12887

Yetkili Servisler - Gıda ve İçki Sanayi Makinaları vb. İçin - Kurallar

TS 12890

Yetkili Servisler-Müzik Aletleri İçin-Kurallar

TS 12907

Yetkili Servisler-Optik Alet ve Cihazlar İçin-Kurallar

TS 12909

Yetkili Servisler-Teksir, Ozalit ve Baskı Makinaları İçin-Kurallar

TS 12911

Sosyal Hizmet Kuruluşları – Yetiştirme Yurtları - Genel Kurallar

TS 12960

Sahipsiz Köpek Barınakları-Genel Kurallar

 TS 12961

Yetkili Servisler-Deniz Taşıtları (Deniz Motorsikletleri, İçten veya Dıştan Takmalı Deniz
Motorları, Botlar ve Tekneler) İçin-Kurallar

TS 12962

Yetkili Servisler-Tartı Aletleri ve Cihazları (Terazi, Baskül) İçin-Kurallar

TS 12963

Yetkili Servisler-Pos, Atm, Kiosk ve El Terminalleri İçin-Kurallar

TS 12971

Iş Yerleri-Etlik Piliç Yetiştirme Tesisleri-Genel Kurallar

TS 12987

İş Yerleri-Narenciye İşmele Yerleri-Genel Kurallar

TS 12988

İş Yerleri-Sıhhi Tesisat Malzemeleri Satış ve Servis Yerleri-Genel Kurallar

TS 12992

Iş Yerleri-Aktarlar-Genel Kurallar

TS 12993

İş Yerleri-İnsan Kaynakları Hizmetleri Veren-Kurallar

TS 12994

İş yerleri-Kentsel donatım elemanları imal yerleri-Genel kurallar

TS 12995

Pansiyonculuk Hizmetleri-Genel Kurallar

TS 12998

İş Yerleri-Çiçek Satış Yerleri-Genel Kurallar

TS 12999

İş Yerleri-Adreste Çocuk, Yaşlı, Hasta Refakat Hizmetleri Veren-Kurallar

TS 13004

Yetkili Servisler-Elektronik Yazar Kasalar İçin-Kurallar

TS 13005

Yetkili Servisler-Tıbbi ve Laboratuvar Amaçlı Hastane Mefruşatı ve Ekipmanları İçin-Kurallar

TS 13006

İş Yerleri Cenaze Hizmetleri İçin-Genel Kurallar

TS 13011

Yetkili Servisler-Sağlık Sektöründe Kullanılan Cerrahi El Aletleri İçin-Kurallar

TS 13012

İş Yerleri-Kırtasiye Satış Yerleri-Genel Kurallar

TS EN 13015

Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı – Bakım talimatları için kurallar

TS 13070

Yetkili servisler-Karayolu taşıtları klima (iklimlendirme) cihazları İçin-Kurallar

TS 13071

İş Yerleri – Taşınabilir Tüplü Gaz (Lpg Hariç) Satış ve Servis Yerleri - Genel Kurallar

TS 13072

Yetkili servisler - Kalorifer tesisatı, sıhhi tesisat ve bileşenleri için - Kurallar

TS 13075

İş yerleri - Gıda maddeleri taşıma hizmetleri – Genel kurallar

TS 13078

İş yerleri - Sanayi sektörü için danışmanlık hizmetleri - Genel kurallar

TS 13079

İnternet servis sağlayıcılığı – Terimler ve tarifler

TS 13080

İş Yerleri - Internet servis sağlayıcılığı Hizmetleri İçin - Genel kurallar

TS 13082

İş yerleri - Hizmet sektörü için danışmanlık hizmetleri - Genel kurallar

TS 13084

İş yerleri - Dış mekan bitkileri üretim ve satış yerleri - Genel kurallar

 TS 13085

İş yerleri - Tıbbi alet ve malzemelerin dezenfeksiyon - Sterilizasyon hizmetleri için - Genelkurallar

TS 13089

Yetkili servisler - Araç üstü basınçlı kaplar ve tanklar için - Kurallar

TS 13091

Hasta ve Ziyaretçileri Karşılama ve / veya Yönlendirme Hizmetleri - Genel Kurallar

TS 13092

Sanal ortamda alışveriş hizmetleri - Genel kurallar

TS 13098

Moda evleri Genel kurallar

TS 13100

Yetkili servisler – Telsiz cihazları için – Kurallar

TS 13107

Yetkili servisler - Uydu Telefon Cihazları İçin - Kurallar

TS 13111

İş yerleri - Kent temizliği için - Genel kurallar

TS 13140

Yetkili servisler - Deniz araçları klima (iklimlendirme) cihazları için - Kurallar

TS 13142

Yetkili servisler – Baca gazındaki kükürt oksitleri (SOx) arıtma cihazları için – Kurallar

TS 13144

Yetkili servisler-Sac levha kesme ve/veya şekillendirme makinaları için-Kurallar

TS 13147

Yetkili servisler - Bilgisayar destekli çizim masaları ve yazıcıları için – Kurallar

TS 13149

İş yerleri - Yazılım hizmetleri veren - Genel kurallar

TS 13150

Yetkili servisler - Kağıt kesme makinaları için – Kurallar

TS 13155

Yetkili servisler - İnşaat ve kazı makinalarına monte edilen hidrolik kırıcılar için - Kurallar

TS 13163

İş yerleri - Sigorta acenteleri - Genel kurallar

TS 13164

İş yerleri - Kablolama hizmeti veren Genel kurallar

TS 13165

Yetkili servisler –Topoğrafik ölçü aletleri için - Kurallar

TS 13166

Yetkili servisler – Sıra ve çağrı sistemi (sıramatik) için - Kurallar

TS 13168

Özel servisler - Karayolu motorlu taşıtları için - Sınıflandırma ve kurallar

TS 13170

Yetkili Servisler-Trafik Sinyalizasyon Cihazları İçin-Kurallar

TS 13177

İş yerleri – Alüminyum Yapi Sistemleri İmal Eden – Genel Kurallar

TS 13181

Protez - Ortez yapım ve uygulama merkezleri – Genel Kurallar

TS 13187

Yetkili servisler - Saatler için – Kurallar 30.03.2006

TS 13193

Yetkili servisler –Vücut bakım cihazları için – Kurallar

TS 13201

Yetkili servisler - Endüstriyel amaçlı deney ve ölçü aletleri için – Kurallar

TS 13211

Yetkili servisler - Zemin, asfalt ve beton laboratuvarı deney cihazları için - Kurallar

TS 13227

İş Yerleri – Dezenfeksiyon Hizmeti Veren - Genel Kurallar

TS 13229

Yetkili servisler – Görüntülü ve/veya sesli dahilî haberleşme sistemleri için – Kurallar

TS 13230

İş Yerleri – Mobil Tahakkuk Hizmeti VerenGenel Kurallar

TS 13241

Yetkili servisler – Televizyon yayınlarını almakta kullanılan antenler için - Kurallar

TS 13242

Yetkili servisler – Bilgisayar ağı bileşenleri ve sistemleri için – Kurallar

TS 13243

Yetkili servisler - Led'li grafik tabanlı görüntülü duyuru cihazları için – Kurallar

TS 13257

İş yerleri – Alarm izleme hizmeti veren - Genel kurallar

TS 13260

Akaryakıt depolama ve dolum tesisleri - Genel kurallar

TS 13266

İş Yerleri – Noterlik Hizmeti Veren Genel Kurallar

TS 13273

Yetkili Servisler - Dikiş Makinalari İçin - Kurallar

 TS 13283

Iş Yerleri – Sanayi Tipi Temizlik Makinaları ve Kimyasal Temizlik Maddeleri Satış Mağazaları-Genel Kurallar

TS 13284

İş yerleri-Kantin işletmeciliği hizmeti veren-Genel kurallar

TS 13285

Özel servisler - GSM cep telefonları için - Kurallar

TS 13287

İş Yerleri- İçme veya Kullanma Suyu Depolarına Temizlik Hizmeti Veren-Genel Kurallar

TS 13288

Yetkili Servisler - Yetkili Servisler – asfalt ve/veya Beton İşleme Mkinaları İçin Kurallar

TS 13306

Yetkili servisler - Sabit hücresel (GSM) terminal cihazları için - Kurallar

TS 13315

Yetkili Servisler - Haşere Önleyici Ve Hayvan Kovucu Cihazlar İçin - Kurallar

TS 13318

Yetkili Servisler - Tibbi Atik Bertaraf Etme Cihazlari İçin - Kurallar

TS 13340

İş Yerleri – Marka ve/veya Patent Danışmanlığı Hizmeti Veren – Genel Kurallar

TS 13241

Yetkili servisler – Televizyon yayınlarını almakta kullanılan antenler için - Kurallar

TS 13342

İş Yerleri - Trafik Müşavirliği Hizmeti Veren - Genel Kurallar

 TS 13343

Yetkili servisler – Genel amaçlı akışkan depolama tankları için – Kurallar Bulunduğu adım

 TS 13345

Yetkili servisler - Yangın söndürme sistemleri ve donanımları için - Kurallar Bulunduğu adım

TS 13354

İş Yerleri - Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Hizmeti Veren - Genel Kurallar

TS 13355

İş Yerleri - Kömür Satış Depoları - Genel Kurallar

TS 13368

Yetkili servisler - Görüntü kayıt sistemli hız tespit cihazları için Kurallar

TS 13387

Yetkili servisler - Yük taşıma bantları (Sistemleri) için kurallar

TS 13380

Yetkili servisler – Bebek mobilyaları için – Kurallar

 TS 13381

Yetkili servisler - Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik enerjisi üreten sistemler için kurallar

TS 13385

Yetkili servisler – GSM RF yineleyici cihazlar için kurallar

TS 13390

Yetkili servisler – İlaçlama cihazları için – Kurallar

 TS 13391

Yetkili Servisler- Mıknatısla veya Filtrasyon Yöntemiyle Ayrıştırma Yapan Makinalar İçin Kurallar

TS 13392

Yetkili servisler - Duş kabinleri için kurallar

 TS 13393

Yetkili servisler - Pnömatik tüp taşıma sistemleri, pnömatik el aletleri ve devre elemanları için - Kurallar

TS 13394

Yetkili servisler - Anahtar imalat makinaları için kurallar

TS 13395

Yetkili servisler - Endüstriyel amaçlı kereste kurutma fırınları için -kurallar

TS 13399

Yetkili servisler - Sulama sistemleri için - Kurallar

TS 13400

Yetkili servisler – Mermer işleme makinaları için kurallar

TS 13401

Yetkili servisler - Çağrı cihazları için kurallar

TS 13402

Yetkili servisler - Sterilizasyon cihazları için kurallar

TS 13406

Yetkili servisler - Hidrolik güç üniteleri için kurallar

TS 13408

Yetkili servisler – Sütten krema ayrıştırma makinaları için kurallar

TS 13416

Yetkili servisler-Evlerde kullanılan metal mutfak eşyaları için kurallar

TS 13419

Yetkili Servisler-Polisaj makinaları için - Kurallar

TS 13421

Yetkili servisler - Çelik para kasaları için - Kurallar.

TS 13422

Yetkili servisler-Bebek bakım cihazları için kurallar

TS 13426

Yetkili servisler - Hemşire çağrı sistemleri için kurallar

TS 13427

Yetkili servisler - Yıldırımdan Korunma Sistemleri İçin - Kurallar

TS 13428

Yetkili Servisler-Isıl İşlem Fırın ve Sistemleri İçin-Kurallar

TS 13429

Yetkili Servisler-Metal Dedektörler İçin İçin-Kurallar

TS 13430

Yetkili Servisler-Akvaryum Filtreleri İçin-Kurallar

TS 13437

Yetkili ServislerMotorlu Araçlarda Kullanılan Vites Kutuları İçin-Kurallar

TS 13438

Yetkili Servisler-Tuğla ve Kremit İmalatında Kullanılan Makinalar İçin-Kurallar

 TS 13439

 Yetkili Servisler-Yaylı Yataklar İçin-Kurallar

TS 13440

Yetkili Servisler-Gaz Armatürleri İçin-Kurallar

TS 13442

Yetkili Servisler-Boya Karıştırma Makinaları İçin-Kurallar

TS 13443

Yetkili Servisler-Değirmen Makinaları İçin-Kurallar

TS 13452

Yetkili Servisler-Sabun İmalatında Kullanılan Makinalar İçin-Kurallar

TS 13453

Yetkili Servisler-Tüfek ve Tabancalar İçin-Kurallar

TS EN 15038

Çeviri hizmetleri-Hizmet gerekleri