+90 0505 274 39 40

+90 0532 509 07 81

Özel Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Devlet Destekleri

95/7 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ

ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARINA KATILIM DESTEĞİ
Destek Amacı
Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir. Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranı karşılanmaktadır.
Kimler Yararlanabilir?
Organize eden firmalar yararlanabilmektedir.
Desteklenecek Fuarlar
• Tekstil-konfeksiyon-halı
• Deri (ayakkabı dahil)
• Taşıt araçları ve yan sanayi
• Gıda ve gıda teknolojisi
• Elektrik/elektronik sanayi
• Madeni eşya sanayi
• Toprak sanayi
• İnşaat malzemeleri
• Mobilya sanayi
Desteklenecek Harcamalar
• Fuar öncesi yapılan yurtdışı tanıtım faaliyetleri ı (% 50) Azami Destek (ABD Doları) 25.000
• Fuara davetli önemli yabancı alıcıların (2 kişi/ülke) ulaşım giderler Destek Oranı ( % 50) Azami Destek (ABD Doları) 15.000
• Fuar süresince düzenlenecek seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin giderler Destek Oranı(% 50) Azami Destek (ABD Doları) 5.000
Yetkili Kuruluş
Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)
Uygulamacı Kuruluş
İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği

97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
Destek Amacı
Türkiye'de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümünün karşılanmasıdır.
Kimler Yararlanabilir?
• Türkiye'de ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketler
• Tarım veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler
• Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ)
• Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)
Sağlanan Destek
• ISO 9000 serisi
• ISO 14000 serisi
• CE işareti
• Uluslararası nitelikteki diğer kalite,çevre belgeleri belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler
• ISO 22000 gıda güvenliği yönetimi sistemi belgeleri
• Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuar analiz raporlarını alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları)
Destek Şartı
Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınmasıdır.
Destek Oranı
% 50
Azami Destek Tutarı
25.000 ABD Doları
Başvuru Süresi
Belgeyi aldıktan sonra 6 ay içinde başvurulması gerekmektedir.
Yetkili Kuruluş
DTM
Uygulamacı Kuruluş
İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği

98/10 Sayılı Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımına İlişkin Tebliğ

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ (98/10 sayılı Tebliğ)
Mezkur Tebliğ kapsamındaki düzenlemeler doğrultusunda Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Projeleri:
* Yeni bir ürün üretilmesi,
* Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
* Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması,
* Üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi veya yeni teknolojinin yurt koşullarına uyumu konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlamasını,
ifade etmektedir.
- Yetkili Kuruluş : Ekonomi Bakanlığı
- Başvuru Mercii : TTGV
- Yararlananlar : Sanayi kuruluşları, yazılım geliştirmeye yönelik firmalar/kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlardır.
Desteğin Kapsamı
Projelere Sermaye Desteği Sağlanması
- Yetkili Kuruluş : Ekonomi Bakanlığı
- Uygulamacı Kuruluş: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
- Destek Oranı : % 50
TTGV ile proje sahibi kuruluş arasında bir sözleşme imzalanması esasına dayanmaktadır. Sermaye desteği iki şekilde sağlanmaktadır:
a) Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği
Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projelerine, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan projeyi yürüten sanayi kuruluşunu teşvik eder nitelikte destek sağlanmasıdır.
- Azami destek süresi : 2 yıl
- Azami destek tutarı : 1 milyon $
b) Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği
“Stratejik Odak Konuları Projeleri”, ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan birikimi ile uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerdir.
Ürün geliştirme projeleri sonucunda ticari uygulamaya geçilmesi halinde, projeye sağlanan sermaye destek miktarı, projeyi yöneten kuruluş veya ticari uygulamayı başlatan üçüncü şahıslar tarafından, faiz oranları üzerinden DFİF’e geri ödenir.
- Destek oranı : Proje giderlerinin tümü
- Azami destek tutarı : 100.000 $
- Azami destek süresi : 1 yıl

2000/1 İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ

İSTİHDAM YARDIMI
Destek Amacı
Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır.
Kimler Yararlanabilir
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)
Destek Oranı
% 75
Destek Süresi
En fazla 1 yıl
Desteklenen Harcamalar
Bir SDŞ'ye istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanmasıdır.
Destek Kapsamında Çalışan Sayısı
• SDŞ'lerin ilk defa istihdam edecekleri, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli
• Yöneticinin toplam azami 18.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75'i
• Elemanların toplam azami 9.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75'i
Uygulamacı Kuruluş
DTM (İhracat Genel Müdürlüğü)

2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ

YURT DIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ
Destek Amacı
Firmalarımızın yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması ile Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması suretiyle desteklenmesidir.
Kimler Yararlanabilir
Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren organizatörler ve söz konusu fuara iştirak eden firma ve kuruluşlar ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlardır.
Başvuru Şekli
Gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiş tarihinden en geç üç ay içerisinde; yurt dışı fuar organizasyonlarında; katılımcı ve/veya organizatör tarafından Müsteşarlıkça belirlenecek İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine, bireysel düzeyde uluslararası fuar katılımlarında ise; katılımcı tarafından katılımcının üretim konusuyla ilgili üye olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir. Katılımcının bireysel olarak katılım sağlayacağı, Müsteşarlıkça destek kapsamına alınmış bulunan sektörel nitelikteki uluslararası fuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce, destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine fuarın yetkili organizatörü tarafından düzenlenen, boş stand ve/veya standart donanımlı stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veya faturasını ibraz eder.
Sağlanan Destek
Yurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların Desteklenmesi
Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında, katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin % 50'si destek kapsamında katılımcıya ödenir.
Katılımcının SDŞ olması durumunda, organizatöre ödenecek katılım bedelinin % 75'i destek kapsamında katılımcıya ödenir.
Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı yurtdışı fuarlarda katılım bedelinin % 75'i destek kapsamında katılımcıya ödenir.
Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, tüm katılımcıların toplam katılım bedelinin % 25ini geçmemek üzere; yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde % 75 oranında destekten yararlandırılır.
Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Milli Katılımlarda, Müsteşarlıkça verilecek ön uygunluğa istinaden, fuar konusu sektörün tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek gösteri/etkinlik/trend alanı harcamaları % 75 oranında desteklenir.
Bireysel Katılımların Desteklenmesi
Müsteşarlıkça belirlenerek ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Bireysel Katılım gerçekleştirilmesi durumunda; katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 50'si,
Katılımcının SDŞ olması durumunda, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75'i,
Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 75'i,
Hedef Ülke Bazında İlave Fuar Desteği ve Geçici İlave Fuar Desteği
İhracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve firmalarımızın hedef pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini teminen her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların % 50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır.
Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre içerisinde gerçekleştirilecek fuarlara iştirak eden katılımcıların % 50 destek oranına 10 puan ilave destek sağlanır.
Yetkili Kuruluş
Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)
Uygulamacı Kuruluş
İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği

2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

YURTDIŞI BİRİM MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 2010/6 Sayılı Tebliği)
Kimler Yararlanabilir
Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları
Destek Süresi ve Sayısı
4 yıl ve 15 (onbeş) yurt dışı birim
Başvuru Süresi
6 ay
Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi
Türkiye'deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye'deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir. Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır. Yurt dışı şirketin, Türkiye'deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. İşbirliği Kuruluşlarının kiralayacakları yurt dışı birimlerin kira giderleri de desteklenir. Desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye'de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir.
I. Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri; Açılan birimin mağaza olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar, Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,
II. Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri; Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar, Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar, Türkiye'deki ana şirket ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağı gösteren şartlar: Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması,
Şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması, Şirketin, en az % 51'ine sahip ortak veya ortaklarının, şirket adına yurt dışında şirket açmak için yetkilendirilmesi koşuluyla, yurt dışında açılan şirkete ortak olması, Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51'ine sahip ortak ya da ortakların şirket adına yurt dışında şirket veya birim açmak için yetkilendirilmesi koşuluyla, yurt dışında açılan şirkete ortak olması.
Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım, sponsorluk, yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri desteklenir. Yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; % 60 oranında ve her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip şirketlerce, Türkiye'de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Sektörel bazda Müsteşarlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 (on) baz puan artırılır. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında coğrafi olarak kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının % 75'inin altında kalan ve 12 Düzey II bölgesinde merkezi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 20 baz puana kadar artırılabilir.
Yetkili Kuruluş
Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)
Yurtdışında Onay Yeri
Ticaret Müsteşarlığı/Ataşeliği veya Konsolosluk
Uygulamacı Kuruluş
İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği

2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/4 sayılı Tebliğ)
Anılan Tebliğ ile İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır.
Bu çerçevede, anılan Tebliğ kapsamında firmalarımıza sağlanan desteklerin daha etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesi amacıyla “Turquality Otomasyon Sistemi” tasarlanmış ve 23/11/2009 tarihi itibarıyla canlı kullanıma geçilmiştir.
Diğer taraftan, “2011/5 Sayılı, 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” ile 2006/4 Sayılı Tebliğ’de önemli yenilikler getirilmiş olup, Gastronomi sektörü destek kapsamına dahil edilmiştir.
Mezkur Tebliğ kapsamında sağlanması öngörülen destekler:
- Yurtdışında Onay Yeri: Ticaret Müş./Ataşeliği veya Kons.
- Başvuru Mercii : Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel
Müdürlüğü)
- Başvuru Süresi : 6 ay
- Yararlananlar : İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernek/Birlikleri,
Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler
- Destek Oranı : ġirketler % 50 (İhracatçı Birlikleri %80)
- Destek Süresi :4 Yıl (Marka Destek Programı)
5 Yıl (TURQUALITY® Destek Programı)
Desteğin Kapsamı
I. İhracatçı Birliklerinin;
* Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 250.000 $
II. Üretici Dernekleri ve Birliklerinin;
* Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 100.000 $
III. Şirketler, SDİ ve DTSŞ’lerin;
* İlgili ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak:
a) Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:
- Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları yıllık
en fazla 50.000 $,
- Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yıllık en fazla 300.000 $,
- Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları (Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dahildir)
- Açtıkları ve/veya açacakları yurtdışı birime (satış sonrası servis hizmeti vermek üzere açılan birimler dahil) ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik hukuki danışmanlık giderleri ile söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli, Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri yıllık en fazla 500.000 $,
- Mağaza\lokanta\kafe açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve yerel vergi, resim harçlar ile açtıkları ve/veya açacakları mağaza\lokanta\kafelere ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri yıllık en fazla 400.000 $,
- Kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri yıllık en fazla 200.000 $,
- Açmış oldukları ve/veya açacakları showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri yıllık en fazla 200.000 $,
- Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her türlü giderleri yıllık en fazla 50.000 $,
- Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazaya ilişkin;
—Dekorasyon harcamaları, mağaza başına en fazla 50.000 $,
—Kira giderleri mağaza başına en fazla iki yıl süresince ve azami 100.000 $,
- İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri en fazla 500.000 $,
- İstihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri yıllık en fazla 200.000 $,
desteklenmektedir.
b) TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:
- Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,
- Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları,
- TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri,
- Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,
- Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları (Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dahildir)
- Mağazalara/lokantalara/kafelere ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet harcamaları, mağaza/lokanta/kafe kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri ile söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli, Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri,
- Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine yönelik brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, dekorasyon (yalnızca showroom için), komisyon giderleri, söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri, farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon, gondol, köşe (corner), dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları
- Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon ve kira giderleri,
- İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri,
desteklenmektedir.
** “Marka Destek Programı”ndan “TURQUALITY® Destek Programı”na geçen

2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
A- Yurt dışı Pazar Araştırması Desteği
Desteğin Amacı
Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.
Kimler Yararlanabilir?
Türkiye'de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ve yazılım şirketleri
Sağlanan Destekler
Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2 (iki) şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir:
a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama giderleri.
b) Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.
Destek Tutarı:
Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Ülke Sayısı ve Süresi
Bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 adet; aynı ülkeye yönelik en fazla 2 adet pazar araştırması projesi desteklenir. Coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 (üç) ülkede de yapılabilir.
Yurt dışı pazar araştırması gezisi için ayrılan süre yol hariç en az 2 (iki), en fazla 10 (on) gün olabilir. Burada bahsi geçen en az 2 (iki) günlük süre; en az 2 (iki) gün araştırma yapılması zorunluluğunu ifade eder.
Başvuru Süresi
Başvuru, desteğe ilişkin ilk ödeme belgesi tarihi esas alınarak en geç 6 (altı) ay içerisinde gerekli belgeler ile birlikte şirketlerin yerleşik oldukları şehire göre Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) ya da Bakanlığın (EK E)’de belirtilen Bölge Müdürlüklerine yapılır.
Uygulamacı Kuruluş
Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)
B- Pazara Giriş Desteği
B1. Rapor ve Yabancı Şirket Alımlarına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri Desteği
Desteğin Amacı

Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.
Kimler Yararlanabilir?
Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler , İşbirliği Kuruluşları (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,) ile Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Kuruluşlara (Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler) yönelik faaliyet gösteren İşbirliği Kuruluşları bu destekten faydalanabilirler.
Sağlanan Destekler
Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri.
Destek Tutarı
Şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Başvuru Süresi
Rapor ve danışmanlık desteği ön onay başvurusunda bulunan şirket veya İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlığın ön onayını müteakip belirtilen ön onay sonrası destek başvuru belgelerini ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile Ekonomi Bakanlığına (İhracat Genel Müdürlüğü/ Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü) ibraz etmeleri gerekmektedir.
Uygulamacı Kuruluş
Ekonomi Bakanlığı (Söz konusu destekten faydalanmak isteyen şirketlerin/İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlığa ön başvuruda bulunmaları ve Bakanlığın ön onayını almaları gerekmektedir.)
Sınai ve/veya ticari şirketler ile bunların İşbirliği Kuruluşlarının rapor desteği başvurularını Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) yapmaları gerekmektedir.
Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Kuruluşlara (Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler) yönelik faaliyet gösteren İşbirliği Kuruluşlarının rapor desteği başvurularını Ekonomi Bakanlığı’na (Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü) yapmaları gerekmektedir.
2. Yurt Dışı Tanıtım Desteği
Desteğin Amacı
Döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden kuruluşlar (Türkiye’de yerleşik yüksek
öğretim kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler) yurt dışında tanıtımı faaliyetlerin desteklenmesidir.
Kimler Yararlanabilir?
2011/1 sayılı Tebliğin 10 uncu maddesi uyarınca döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden kuruluşlar (Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler) destekten faydalanabilirler.
Sağlanan Destekler
Yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir:
a) Ulaşım: Tanıtım faaliyetleri çerçevesinde uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri.
b) Konaklama: Tanıtım yapılan süre içerisinde gidilen ülkede günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.
c) Aşağıda belirtilen tanıtım ve organizasyon giderleri:
1. Tercümanlık giderleri.
2. Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri.
3. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri.
4. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri.
5. Fuar ve sergi katılımı giderleri.
6. Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri
Destek Tutarı
Yurt dışında tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler çerçevesinde; ulaşım, konaklama ve tanıtım giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Uygulamacı Kuruluş
Ekonomi Bakanlığı (Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü) Kuruluşların program tarihinden en az 3 (üç) ay önce ön başvuruda bulunması gerekmektedir.
C-Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti
Desteğin Amacı
Bakanlık koordinasyonunda Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderlerin desteklenmesidir.
Sağlanan Destekler
Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programları çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir.
a) Ulaşım: Sektörel ticaret heyetlerinde şirket başına, alım heyetlerinde davetli yabancı şirket, kurum veya kuruluş başına en fazla 2 (iki) kişinin uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve araç kiralama giderleri
-Organizatör Kuruluşun en fazla 2 (iki) çalışanının sektörel ticaret heyeti organizasyonuyla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere gerçekleştirileceği ön heyet ve/veya sektörel ticaret heyet programı kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve araç kiralama giderleri (Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Kuruluşlara yönelik olarak düzenlenecek ön heyet programları desteklenmez.)
b) Konaklama: Sektörel ticaret heyetlerinde şirket başına, alım heyetlerinde davetli yabancı şirket, kurum veya kuruluş başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri
c) Sektörel ticaret heyeti veya alım heyeti programları kapsamındaki aşağıda belirtilen tanıtım ve organizasyon giderleri
1. Tercümanlık giderleri
2. Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri:
3. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri
4. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri
5. Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri
Bir takvim yılında bir Organizatör Kuruluşun yaptığı en fazla 5 (beş) sektörel ticaret heyeti ve 10 (on) alım heyeti programı desteklenir.
Destek Tutarı
Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Uygulamacı Kuruluş
Sınai ve/veya ticari şirketlere yönelik sektörel ticaret heyeti programları ile alım heyeti programları başvuruları Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılır.
Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Kuruluşlara (Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler) yönelik sektörel ticaret heyeti programları ile alım heyeti programları başvuruları Ekonomi Bakanlığı’na (Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü) yapılır.
D- E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
Desteğin Amacı
Şirketlerin nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin karşılanmasıdır.
Destek Tutarı
E-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Destek Süresi
Destekten şirketler en fazla 5 (beş) e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3 (üç) yıl süresince yararlanabilir.
Uygulamacı Kuruluş
Başvuru, şirketlerin yerleşik oldukları şehire göre Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) ya da Bakanlığın (EK E)’de belirtilen Bölge Müdürlüklerine yapılır. (Destekten yararlanabilmek için üye olmak istenen e-ticaret sitesinin Ekonomi Bakanlığı’ndan ön onay

Yatırım Teşvik Belgesi

İleri ve uygun teknolojiler kullanılması uluslararası rekabet gücünüzü arttırırken, tasarruflarınızı da yatırıma yönlendirebilirsiniz. Yatırım teşvik belgesi; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırımların devlet tarafından desteklenmesini sağlayan bir belgedir. Yatırım teşvik belgesi sayesinde doğrudan nakit destek yerine gümrük vergisi muafiyeti, katma değer vergisi istisnası, faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi ve yatırım yeri tahsisi gibi yatırım teşvik araçlarıyla desteklenebilirsiniz. Yatırım teşvik belgesi alım, revize ve kapatma işlemleriniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için uzman kadromuzla iletişime geçiniz.

Dahilde İşleme İzin Belgesi

Dahilde İşleme İzin Belgesi Nedir?

İhracat yapılmak suretiyle gümrük muafiyetli ithalata ve/veya KDV’siz  yurtiçi alımlara imkan sağlayan belgeyidir.

-           Dahilde İşleme Tedbirleri Nelerdir?

Dahilde İşleme Rejiminde şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi olmak üzere iki tür dahilde işleme tedbiri uygulanmakta olup, Şartlı muafiyet sisteminde ithalat sırasında doğan vergilerin teminata bağlanırken geri ödeme sisteminde ithalat esnasında vergi alınmakta olup işlem görmüş ürünün ihracı halinde alınan vergi geri ödenmektedir.

-           Kimler Dahilde İşleme İzin Belgesi  Alabilir?

Dahilde İşleme İzin Belgesi alabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır. Öncelikle belgenin alınabilmesi için ihracatçı olmak veya devlete ihraç taahhüdünde bulunmak gerekmektedir.

1)         İmalat yapıyor olmak

2)         İmalat yaptığınız ildeki İhracatçılar Birliği’ne üye olmak.

3)         Kapasite raporuna sahip olmak.

Bunun dışında ithalatçı – ihracatçı olan bir firma ile yan sanayici protokolü yapıldıktan sonra yan sanayicinin kapasite raporunu kullanarak Diib alabilir.

-           Dahilde İşleme İzin Belgesi’nin yararları nelerdir?

Globalleşen dünyamızda ticaretin de rekabetleşmesi ile üretim yapacağınız ürünü rakiplerinizden avantaj sağlayarak iç piyasa fiyatından daha uygun bir şekilde ithalatını yapabilirsiniz. Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılacak İthalat esnasında vergiler kadar teminat ilgili gümrüğe yatırılmakta olup firma durumu baz alınarak indirimli teminattan da yararlanabilirsiniz. Dahilde İşleme İzin Belgesi ilgili birlikçe kapatıldıktan sonra teminata bağlanan vergilerin tutarı tarafınıza iade edilmektedir.

DİİB kapsamında söz konusu muafiyetler Söz konusu vergi ve muafiyetler ;

Gümrük vergilerinden muafiyet ,

Avrupa Birliği’ne dahil ülkelerden yapılacak ithalatlarda KDV ve diğer vergilerden muafiyet, Avrupa Birliği’ne dahil olmayan ülkelerden yapılacak ithalatlarda, ihracatın aynı sınıftaki ülkelere yapılması durumunda KDV, gümrük vergisi ve diğer vergilerden (damping v.s.) ve kota uygulamalarından muafiyet,

 KKDF muafiyeti,

Eşdeğer eşya uygulamasına olanak verilmesi ,

Ticaret politikaları önlemleri.

-           Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında Telafi Edici Vergi Nedir?

 Telafi edici vergi, üçüncü ülke menşeli bir eşyanın Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edildikten sonra üretim sürecini müteakip ihraç ürünü olarak ATR Dolaşım Belgesi eşliğinde AB üyesi ülkelere, menşe ispat belgeleri eşliğinde AB üyesi ülkelere, Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf olan ülkelere ihraç edilmesi halinde, ithal edilen eşya ile ilgili ihracat sırasında beyan usulüne tabi olarak ödenen vergidir.