+90 0505 274 39 40

+90 0532 509 07 81

Özel Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Diğer Hizmetlerimiz

Yatırım Teşvik Belgesi

Turizm Belgesi İşlemleri

Turizm Yatırım Belgesi Talebi İşlemleri

    • Turizm Yatırım Belgesi başvuru dosyalarının hazırlanması,

Turizm Belgesi; Yeni Turizm Tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması,
mevcut Turizm Yatırım ve İşletmelere ait tesislerin geliştirilerek asgari niteliklerinin belirlenmesi ve bu tesisler arasında standart birliği sağlanarak kalitenin yükseltilmesi için
Turizm Bakanlığınca düzenlenen belgelerdir.
Özellikle dış turizme dönük bir turizm yatırımı yapmak ve turizm sektörüne sağlanan teşviklerden yararlanmak için, yapacağınız yatırımın mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelenmesi gerekmektedir.
TURİZM BELGESİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR;
·         Enerji Destekleri
·         Taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı
·         Turizm kredileri
·         Orman fonuna katkının taksitlendirilmesi
·         Su ücretlerinin bölgede uygulanan en düşük tarife üzerinden ödenmesi
·         Haberleşme kolaylıkları
·         Personel çalıştırılması
·         Alkollü içki satışı
·         Turizmi Geliştirme Fonu kolaylıkları
·         Yat turizminde hak ve kolaylıklar
·         Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile sağlanan kolaylıklar
·         İşletme kredisi
·         Telekomünikasyon kolaylıkları

Yönetmelikte belirtilmiş bazı tesisler için yatırım belgesi verilmesi, değerlendirme Kurulunun kararına bağlıdır.

Garanti Belgesi

Garanti Belgesi, imalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir.

İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, imal veya ithal ettikleri, yönetmelik eki listede yer alan mallar için; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilmek üzere garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

Garanti Belgesi başvuruları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır.

Garanti Belgesi alınabilmesi için öncelikle Bakanlıkça belirlenen sayı ve standartta yetkili servis ile sözleşme yapılarak Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi alınması gerekir. Bazı mallarda ise servis sözleşmesi ve Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesine gerek olmadan doğrudan Garanti Belgesi alınabilmektedir. (Güneş gözlükleri, gözlük çerçeveleri, harddiskler, hoparlörler, vb.)

Bakanlık yönetmeliğinde yeralmayan bazı maddeler için ise Ekonomi Bakanlığı’nın İthalat 2012/6 sayılı Tebliği gereği gümrükte Garanti Belgesi ibraz edilmesi istenmektedir. Bu türdeki ürünler için de yine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak Garanti Belgesi alınır.

Garanti Belgesi işlemleri için elektronik imza gerekmektedir. Firmamız elektronik imza alımı dahil Garanti Belgesi işlemlerinin tüm sürecinde hizmet vermektedir.

Yetkili Servis Ağı

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi alınabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen sayıda ve belirlenen TSE standardına uygun TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip yetkili servislerle sözleşme yapılması gerekir.

İmal veya ithal edilen malın; özelliği, kullanım amacı ve yeri dikkate alınarak Yönetmelik eki listede tespit ve ilan edilen servis istasyonlarının sayıları ve bunlarda aranacak özellikler, TSE ve gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir ve/veya değiştirilir.

Firmamız yurt genelindeki anlaşmalı servisleri vasıtasıyla yetkili servis ağının kurulması konusunda hizmetinizdedir.

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarlarda yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgedir.

Garanti Belgesi gerektiren ürünlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ürünün cinsine göre servis sayısı ve standardını belirleyerek önce yetkili servis ağının kurulmasını istemekte, daha sonra Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi düzenleyerek bu servisleri onaylamaktadır. 

Marka Tescil Başvurusu (Yurtiçi)

Türkiye' de marka başvurularının yapıldığı tek yetkili kurum Türk Patent Enstitüsü'dür. Türkiye'de bulunan gerçek ve tüzel kişiler tek başlarına ya da Türk Patent Enstitüsü' ne kayıtlı ve yetkili Marka Vekilleri ile başvuruda bulunabilirler. Marka başvurusu özen gösterilmesi gereken, marka örneği ve marka ismi açısından geri dönüşü olmayan bir aşamadır. Yaklaşık 10-12 ayı kapsayan bir sürecin başlangıcı olan bu aşamanın konunun uzmanı yetkili bir vekil vasıtasıyla yürütülmesinde büyük fayda vardır.

Marka basvurusu Türk Patent Enstitüsü nezdinde gün, saat, dakika ve saniye itibariyle koruma altına alınır.

Marka başvurusu yapıldıktan sonra, Türk Patent Enstitüsü tarafından başvuru evraklarının doğruluğu (şekli inceleme) ve markanın herhangi bir benzerinin olup olmadığı incelenir.

Kimler marka başvurusu yapabilir

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde marka başvuru hakkına sahip kişiler ile

Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler de karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiye'de marka başvurusu yapabilir.

Marka Başvuru Şekli
Markasının tescil edilmesini talep eden başvuru sahibi veya vekili online olarak (e imza ile marka başvurusu) ya da bilgisayarda veya daktiloda yazılmış dilekçe vasıtasıyla başvuruyu iletebilir. El yazısıyla doldurulan başvuru dilekçeleri kabul edilmez.

 
Başvuru için gerekli evraklar şunlardır:

Başvuru Şahıs Adına Yapılacaksa
-Vekaletname (noter tasdiki gerekmez)
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
-T.C. Kimlik No
-Logo Örneği (varsa)

Başvuru Firma Adına Yapılacaksa
-Vekaletname (noter tasdiki gerekmez)
-Vergi Levhası Fotokopisi
-İmza Sirküleri Fotokopisi
-Logo Örneği (varsa)

Patent, faydalı model tasarım tescil işlemleri